Skip to content

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest newcreation.pl Jarosław Kirszke z siedzibą przy ulicy Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pedzlove.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji

zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą

   Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

Regulamin Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu

Platforma szkoleniowa www.pedzlove.pl/kursy-makijazu jest prowadzony przez:

newcreation.pl Jarosław Kirszke

Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem

NIP 7861657219

Platforma szkoleniowa www.pedzlove.pl/kursy-makijazu – prowadzony przez newcreation.pl Jarosław Kirszke 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 dostępny pod domeną internetową www.pedzlove.pl/kursy-makijazu

Definicje

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z platforma szkoleniowa www.pedzlove.pl/kursy-makijazu

Koszyk– funkcjonalność platforma szkoleniowa www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa– strona w platforma szkoleniowa www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, na której przedstawione są informacje na temat szkolenia

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

Centrum Wsparcia Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 730 679 190 oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://pedzlove.pl/kontakt

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, składania zamówień na produkty dostępne w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Wszystkie produkty są nowe i wolne od wad, chyba że w opisie produktu produkt oznaczono jako zawierający wady.

2. Do korzystania z platforma szkoleniowa www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, w tym przeglądania szkoleń platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazuoraz składania zamówień na usługi, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazulub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

5. Newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu z infrastrukturą techniczną Klienta.

6. Przeglądanie usług na Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu nie wymaga rejestracji. Klient ma do wyboru dwa sposoby złożenia zamówienia:

a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie platformy,

b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”

§ 2 Rejestracja

1.W celu rejestracji w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko,adres zamieszkania wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), num telefonu kontaktowego, nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych podanych przez klienta. W razie podania danych wzbudzających uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości lub poprawności, w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych) Platforma może wezwać klienta do poprawienia danych poprzez wysłanie informacji na podany adres e-mail lub telefonicznie. Platforma może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy w razie niepoprawienia danych przez klienta mimo wezwania.

3. Rejestracja w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, jak również korzystanie z funkcjonalności Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, są nieodpłatne.
4. Po zarejestrowaniu się w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazukażdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu

§ 3 Zasady korzystania z Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu

1. Logowanie do Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazuodbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu

3. Newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazuza naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazumogą być zgłaszane do Newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219za pośrednictwem Centrum Wsparcia Klienta. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

6. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;

§ 4 Informacje o usługach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazustanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny usług wskazanych na stronach internetowych Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu:

a) nie zawierają podatku VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Promocje w Platformie szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazunie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na usługi dostępne w ofercie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazuprzez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu;

b) wybrać usługę będącą przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia.

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) kliknąć przycisk „Zakończ – złóż zamówienie”;

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności

4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów” (pkt §1 ust pkt 6 Regulaminu), po dokonaniu wyboru produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka ” i dokonać zakupu. W celu złożenia zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia wyświetlane jest podsumowania danych o zamówieniu.

5. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danej usługi objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów i form płatności określone zostały w sekcji Pomoc na stronie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu.

6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219, zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 6 powyżej.

8. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 zastrzega sobie prawo ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych usług, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie.

10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 dostarczy Klientowi usługi, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.

11. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219, firma może anulować zamówienie w całości.

12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Firma zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.

13. Pod pojęciem anulowania zamówienia przez newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219, o którym mowa w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, należy rozumieć przysługujące newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 umowne prawo odstąpienia, z którego newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 może skorzystać w terminie odpowiadającym terminowi, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy termin, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, jest krótszy niż 30 dni, newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 może wykonać umowne prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy z Klientem.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

15. Dostęp do platformy Kupujący otrzymuje niezwłocznie po potwierdzeniu płatności poprzez bramkę płatniczą, nie później niż 24 godziny od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia na wskazany adres mailowy.

16. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy po otrzymaniu pełnego dostępu do platformy szkoleniowej w terminie do 30 dni od pierwszego zalogowania na platformę. Warunkiem odstąpienia od umowy i zwrotu 100% środków, które Kupujący poniósł na rzecz Sprzedającego tytułem nabycia kursu jest przesłanie zdjęcia pracy wykonanej po odbytym szkoleniu oraz odbycia 15 minutowej konsultacji celem omówienia wykonanej pracy i problemów jakie napotkano podczas nauki. Konsultacja odbędzie się w terminie do 14 dni od momentu przekazania chęci odstąpienia od umowy. Konsultacja odbędzie się w terminie wcześniej ustalonym z Kupującym. Konsultacja odbędzie się poprzez platformę do wideotransmisji na żywo np Zoom/Teams/GoogleMeats po wcześniejszym ustaleniu z Kupującym. Kupujący powinien chęć odstąpienia zgłosić w formie pisemnej na adres mailowy kursy@pedzlove.pl lub pocztą tradycyjną na adres newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem.

17. Zwrot ceny sprzedaży nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu wysłania przez newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 danych dostępowych do zamówienia do Klienta . Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części usług składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 10 regulaminu.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazuw zakładce „Moje konto” lub kontaktując się z Centrum Wsparcia Klienta

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:

Przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez firmę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

§ 8 Warunki reklamacji

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru.

2. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

3. Warunkiem koniecznym, aby newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie przez Klienta pisemnej informacji z opisem reklamacji.

4. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem.

Możliwość rozstrzygania sporów drogą elektroniczną : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku zakupu usługi na Fakturę VAT – okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.
W przypadku zakupu usługi na Fakturę detaliczną – okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 naprawi lub wymieni Klientowi reklamowaną usługę na pełnowartościową lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowaną usługę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Klient nabywający usługę w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 786165721 9za nabycie danej usługi.

§ 9 Warunki gwarancji

1. Usługi sprzedawane przez firmę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Firma nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

2. W przypadku usługi, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje usługę bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219.;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

§ 10 Zwrot należności Klientom

1. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonej usługi lub wymiany na nowy.

2. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219dokona zwrotu pieniędzy na:

a) rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
– z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
– przy odbiorze u kuriera lub na poczcie

6. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

7. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§ 11 Promocje

1. Na stronach Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:

a) promocje usługowe – obniżające cenę usługi zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;

b) promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego usługi objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu usług do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;

c) pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych usług objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszą usługę. Promocja obejmuje wszystkie usługi znajdujące się na stronie Promocji;

d) zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch usług zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie usługi wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.

3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

4. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

5. W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Postanowienia § 5 ust. 12-16 regulaminu stosuje się odpowiednio.

6. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

7. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

§ 12 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@pedzlove.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji

zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
•Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
•Firma informatyczna.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do

danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

9. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazunie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu były na najwyższym poziomie, jednakże newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijaz u w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu

3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

6.Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazuużywane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma szkoleniowa www.pedzlove.pl/kursy-makijazukorzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219

10. newcreation.pl Jarosław Kirszke Grunwaldzka 4/54 63-100 Śrem NIP 7861657219 zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Platformy szkoleniowej www.pedzlove.pl/kursy-makijazu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

Firma stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.